สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23297,7210,11011,6694,6864,6691,20040,18726,5722,11028,5552,20041,5875,6056,5551,11025,13054,21720 Array ( [0] => 23297 [1] => 7210 [2] => 11011 [3] => 6694 [4] => 6864 [5] => 6691 [6] => 20040 [7] => 18726 [8] => 5722 [9] => 11028 [10] => 5552 [11] => 20041 [12] => 5875 [13] => 6056 [14] => 5551 [15] => 11025 [16] => 13054 [17] => 21720 )