สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5874,5724,22976,13982,7356,7323,6056,5559,11011,8477,6946,7257,20039,6945,8504,7357,18113,5692 Array ( [0] => 5874 [1] => 5724 [2] => 22976 [3] => 13982 [4] => 7356 [5] => 7323 [6] => 6056 [7] => 5559 [8] => 11011 [9] => 8477 [10] => 6946 [11] => 7257 [12] => 20039 [13] => 6945 [14] => 8504 [15] => 7357 [16] => 18113 [17] => 5692 )