สินค้าหมด

6,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7147' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,719,12060,7731,12057,718,19798,13275,12247,12245,722,13274,18403,18402,16297,13270,12753,15914,714 Array ( [0] => 719 [1] => 12060 [2] => 7731 [3] => 12057 [4] => 718 [5] => 19798 [6] => 13275 [7] => 12247 [8] => 12245 [9] => 722 [10] => 13274 [11] => 18403 [12] => 18402 [13] => 16297 [14] => 13270 [15] => 12753 [16] => 15914 [17] => 714 )