สินค้าหมด

6,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7147' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19800,20586,16414,19145,11401,20597,11402,13276,11386,16139,7730,13273,16296,723,13277,11403,12245,21577 Array ( [0] => 19800 [1] => 20586 [2] => 16414 [3] => 19145 [4] => 11401 [5] => 20597 [6] => 11402 [7] => 13276 [8] => 11386 [9] => 16139 [10] => 7730 [11] => 13273 [12] => 16296 [13] => 723 [14] => 13277 [15] => 11403 [16] => 12245 [17] => 21577 )