สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7033' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10355,16466,16461,8333,4777,23224,8189,20023,10962,21030,11179,17155,7007,11185,8061,8217,7020,12311 Array ( [0] => 10355 [1] => 16466 [2] => 16461 [3] => 8333 [4] => 4777 [5] => 23224 [6] => 8189 [7] => 20023 [8] => 10962 [9] => 21030 [10] => 11179 [11] => 17155 [12] => 7007 [13] => 11185 [14] => 8061 [15] => 8217 [16] => 7020 [17] => 12311 )