มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13982,7257,6691,7256,7210,20039,6947,5559,8546,6057,20041,18915,5723,5722,18336,10546,22976,6865 Array ( [0] => 13982 [1] => 7257 [2] => 6691 [3] => 7256 [4] => 7210 [5] => 20039 [6] => 6947 [7] => 5559 [8] => 8546 [9] => 6057 [10] => 20041 [11] => 18915 [12] => 5723 [13] => 5722 [14] => 18336 [15] => 10546 [16] => 22976 [17] => 6865 )