สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6436,6865,6949,5692,10546,7210,11168,5551,13054,6293,6866,22816,8546,20040,23296,5557,6292,7358 Array ( [0] => 6436 [1] => 6865 [2] => 6949 [3] => 5692 [4] => 10546 [5] => 7210 [6] => 11168 [7] => 5551 [8] => 13054 [9] => 6293 [10] => 6866 [11] => 22816 [12] => 8546 [13] => 20040 [14] => 23296 [15] => 5557 [16] => 6292 [17] => 7358 )