สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18915,8546,5874,6827,8504,20832,6946,22555,7323,21222,8477,6694,6293,6949,7256,7857,5723,11167 Array ( [0] => 18915 [1] => 8546 [2] => 5874 [3] => 6827 [4] => 8504 [5] => 20832 [6] => 6946 [7] => 22555 [8] => 7323 [9] => 21222 [10] => 8477 [11] => 6694 [12] => 6293 [13] => 6949 [14] => 7256 [15] => 7857 [16] => 5723 [17] => 11167 )