สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,6436,7209,6144,5557,7256,6691,5552,6057,6945,20039,5873,10367,10546,21720,6948,5692,5559 Array ( [0] => 11167 [1] => 6436 [2] => 7209 [3] => 6144 [4] => 5557 [5] => 7256 [6] => 6691 [7] => 5552 [8] => 6057 [9] => 6945 [10] => 20039 [11] => 5873 [12] => 10367 [13] => 10546 [14] => 21720 [15] => 6948 [16] => 5692 [17] => 5559 )