สินค้าหมด

900 BAHT

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a Blu-ray featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9972,21878,4946,24616,5437,23412,21976,7805,7241,6132,9237,23714,12474,17854,5244,21334,24766,19507 Array ( [0] => 9972 [1] => 21878 [2] => 4946 [3] => 24616 [4] => 5437 [5] => 23412 [6] => 21976 [7] => 7805 [8] => 7241 [9] => 6132 [10] => 9237 [11] => 23714 [12] => 12474 [13] => 17854 [14] => 5244 [15] => 21334 [16] => 24766 [17] => 19507 )