สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6827,18336,13982,24645,6949,20041,11167,5692,5560,6864,6866,6948,24017,6112,10367,5722,11011,8504 Array ( [0] => 6827 [1] => 18336 [2] => 13982 [3] => 24645 [4] => 6949 [5] => 20041 [6] => 11167 [7] => 5692 [8] => 5560 [9] => 6864 [10] => 6866 [11] => 6948 [12] => 24017 [13] => 6112 [14] => 10367 [15] => 5722 [16] => 11011 [17] => 8504 )