สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22976,5551,23296,5560,5854,11167,18726,23297,6436,6947,5723,7256,11025,12052,6864,8546,6946,7323 Array ( [0] => 22976 [1] => 5551 [2] => 23296 [3] => 5560 [4] => 5854 [5] => 11167 [6] => 18726 [7] => 23297 [8] => 6436 [9] => 6947 [10] => 5723 [11] => 7256 [12] => 11025 [13] => 12052 [14] => 6864 [15] => 8546 [16] => 6946 [17] => 7323 )