สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,5724,22555,6436,6111,6292,7208,5875,8504,6694,6827,5725,7857,11011,10546,11168,6864,11025 Array ( [0] => 6948 [1] => 5724 [2] => 22555 [3] => 6436 [4] => 6111 [5] => 6292 [6] => 7208 [7] => 5875 [8] => 8504 [9] => 6694 [10] => 6827 [11] => 5725 [12] => 7857 [13] => 11011 [14] => 10546 [15] => 11168 [16] => 6864 [17] => 11025 )