สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6694,7357,6866,23297,6945,5724,8504,5552,6436,6864,24645,5874,5557,5725,20039,7356,11047,6827 Array ( [0] => 6694 [1] => 7357 [2] => 6866 [3] => 23297 [4] => 6945 [5] => 5724 [6] => 8504 [7] => 5552 [8] => 6436 [9] => 6864 [10] => 24645 [11] => 5874 [12] => 5557 [13] => 5725 [14] => 20039 [15] => 7356 [16] => 11047 [17] => 6827 )