สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6949,18726,11168,21720,6899,7357,6058,24796,22976,5722,6112,22816,6948,5873,7209,20041,6827,18113 Array ( [0] => 6949 [1] => 18726 [2] => 11168 [3] => 21720 [4] => 6899 [5] => 7357 [6] => 6058 [7] => 24796 [8] => 22976 [9] => 5722 [10] => 6112 [11] => 22816 [12] => 6948 [13] => 5873 [14] => 7209 [15] => 20041 [16] => 6827 [17] => 18113 )