สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4959,1209,19151,21651,8259,21593,5641,21695,22748,22277,1292,9946,18437,9213,4005,12975,19505,1570 Array ( [0] => 4959 [1] => 1209 [2] => 19151 [3] => 21651 [4] => 8259 [5] => 21593 [6] => 5641 [7] => 21695 [8] => 22748 [9] => 22277 [10] => 1292 [11] => 9946 [12] => 18437 [13] => 9213 [14] => 4005 [15] => 12975 [16] => 19505 [17] => 1570 )