สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22281,5245,6629,11169,14136,13178,19397,3043,20998,6611,21402,3362,11770,22097,21714,21330,10147,1527 Array ( [0] => 22281 [1] => 5245 [2] => 6629 [3] => 11169 [4] => 14136 [5] => 13178 [6] => 19397 [7] => 3043 [8] => 20998 [9] => 6611 [10] => 21402 [11] => 3362 [12] => 11770 [13] => 22097 [14] => 21714 [15] => 21330 [16] => 10147 [17] => 1527 )