สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6644' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16452,20006,20010,6450,13508,13514,13518,8839,13521,4553,20009,8510,13516,13698,6182,20008,13520,13510 Array ( [0] => 16452 [1] => 20006 [2] => 20010 [3] => 6450 [4] => 13508 [5] => 13514 [6] => 13518 [7] => 8839 [8] => 13521 [9] => 4553 [10] => 20009 [11] => 8510 [12] => 13516 [13] => 13698 [14] => 6182 [15] => 20008 [16] => 13520 [17] => 13510 )