สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9927,1434,6562,9505,4886,14006,8792,478,24608,20058,6136,7908,24573,5907,14611,10024,5677,10978 Array ( [0] => 9927 [1] => 1434 [2] => 6562 [3] => 9505 [4] => 4886 [5] => 14006 [6] => 8792 [7] => 478 [8] => 24608 [9] => 20058 [10] => 6136 [11] => 7908 [12] => 24573 [13] => 5907 [14] => 14611 [15] => 10024 [16] => 5677 [17] => 10978 )