สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21953,19705,204,8281,5409,9382,14459,18224,10788,6545,23118,22494,19747,22481,6304,22830,22783,19178 Array ( [0] => 21953 [1] => 19705 [2] => 204 [3] => 8281 [4] => 5409 [5] => 9382 [6] => 14459 [7] => 18224 [8] => 10788 [9] => 6545 [10] => 23118 [11] => 22494 [12] => 19747 [13] => 22481 [14] => 6304 [15] => 22830 [16] => 22783 [17] => 19178 )