สินค้าหมด

5,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6584' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12463,15963,2024,3659,3911,2243,19025,9387,18550,22943,22470,18178,15725,2607,15777,7344,22166,4068 Array ( [0] => 12463 [1] => 15963 [2] => 2024 [3] => 3659 [4] => 3911 [5] => 2243 [6] => 19025 [7] => 9387 [8] => 18550 [9] => 22943 [10] => 22470 [11] => 18178 [12] => 15725 [13] => 2607 [14] => 15777 [15] => 7344 [16] => 22166 [17] => 4068 )