สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22962,6229,3150,20199,3341,24807,6313,1315,20912,20258,21964,1531,5893,24336,19757,4269,2852,4744 Array ( [0] => 22962 [1] => 6229 [2] => 3150 [3] => 20199 [4] => 3341 [5] => 24807 [6] => 6313 [7] => 1315 [8] => 20912 [9] => 20258 [10] => 21964 [11] => 1531 [12] => 5893 [13] => 24336 [14] => 19757 [15] => 4269 [16] => 2852 [17] => 4744 )