สินค้าหมด

4,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6571' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6514,10157,20474,4952,9123,1491,18134,18546,5805,10777,22496,18087,19990,14607,3867,10451,3441,20951 Array ( [0] => 6514 [1] => 10157 [2] => 20474 [3] => 4952 [4] => 9123 [5] => 1491 [6] => 18134 [7] => 18546 [8] => 5805 [9] => 10777 [10] => 22496 [11] => 18087 [12] => 19990 [13] => 14607 [14] => 3867 [15] => 10451 [16] => 3441 [17] => 20951 )