สินค้าหมด

3,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6444' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22076,20285,3940,18437,18944,21266,22611,20992,4209,10826,15542,24133,4051,22918,18544,14134,1586,22281 Array ( [0] => 22076 [1] => 20285 [2] => 3940 [3] => 18437 [4] => 18944 [5] => 21266 [6] => 22611 [7] => 20992 [8] => 4209 [9] => 10826 [10] => 15542 [11] => 24133 [12] => 4051 [13] => 22918 [14] => 18544 [15] => 14134 [16] => 1586 [17] => 22281 )