พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Third album release.

q select pid from dex_product where pid<>'6424' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9929,22233,19727,22287,4695,5649,8714,3383,24231,2732,12467,4697,21719,10592,22047,21336,4733,15788 Array ( [0] => 9929 [1] => 22233 [2] => 19727 [3] => 22287 [4] => 4695 [5] => 5649 [6] => 8714 [7] => 3383 [8] => 24231 [9] => 2732 [10] => 12467 [11] => 4697 [12] => 21719 [13] => 10592 [14] => 22047 [15] => 21336 [16] => 4733 [17] => 15788 )