สินค้าหมด

5,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6297' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7237,23633,498,4187,4948,5513,3036,20066,22978,19671,21244,15920,6476,2703,22967,23787,8924,8558 Array ( [0] => 7237 [1] => 23633 [2] => 498 [3] => 4187 [4] => 4948 [5] => 5513 [6] => 3036 [7] => 20066 [8] => 22978 [9] => 19671 [10] => 21244 [11] => 15920 [12] => 6476 [13] => 2703 [14] => 22967 [15] => 23787 [16] => 8924 [17] => 8558 )