สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6264' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8359,3379,19105,3011,3326,4357,11610,5335,3251,11618,13594,12861,5930,5415,20186,3156,4070,1387 Array ( [0] => 8359 [1] => 3379 [2] => 19105 [3] => 3011 [4] => 3326 [5] => 4357 [6] => 11610 [7] => 5335 [8] => 3251 [9] => 11618 [10] => 13594 [11] => 12861 [12] => 5930 [13] => 5415 [14] => 20186 [15] => 3156 [16] => 4070 [17] => 1387 )