สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6264' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22421,3253,14250,12862,3034,3251,22422,4757,9786,2507,4358,18976,9796,10176,5099,11370,11391,11615 Array ( [0] => 22421 [1] => 3253 [2] => 14250 [3] => 12862 [4] => 3034 [5] => 3251 [6] => 22422 [7] => 4757 [8] => 9786 [9] => 2507 [10] => 4358 [11] => 18976 [12] => 9796 [13] => 10176 [14] => 5099 [15] => 11370 [16] => 11391 [17] => 11615 )