สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17542,6118,9128,10042,23814,6121,20198,9299,9933,22132,4008,18659,17235,2145,6296,14561,9148,6652 Array ( [0] => 17542 [1] => 6118 [2] => 9128 [3] => 10042 [4] => 23814 [5] => 6121 [6] => 20198 [7] => 9299 [8] => 9933 [9] => 22132 [10] => 4008 [11] => 18659 [12] => 17235 [13] => 2145 [14] => 6296 [15] => 14561 [16] => 9148 [17] => 6652 )