สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21702,9124,5655,1567,14611,8558,6589,5666,9383,2384,5244,23498,6064,11209,9136,8552,11196,1405 Array ( [0] => 21702 [1] => 9124 [2] => 5655 [3] => 1567 [4] => 14611 [5] => 8558 [6] => 6589 [7] => 5666 [8] => 9383 [9] => 2384 [10] => 5244 [11] => 23498 [12] => 6064 [13] => 11209 [14] => 9136 [15] => 8552 [16] => 11196 [17] => 1405 )