สินค้าหมด

3,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6138' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1403,3303,2905,18459,2684,5231,641,10289,14129,3631,20270,19063,1700,10084,4218,3147,6068,19752 Array ( [0] => 1403 [1] => 3303 [2] => 2905 [3] => 18459 [4] => 2684 [5] => 5231 [6] => 641 [7] => 10289 [8] => 14129 [9] => 3631 [10] => 20270 [11] => 19063 [12] => 1700 [13] => 10084 [14] => 4218 [15] => 3147 [16] => 6068 [17] => 19752 )