สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5940' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1822,23052,13941,1793,23,50,22263,4874,20727,10,2198,8035,22312,9501,14165,16223,5214,13918 Array ( [0] => 1822 [1] => 23052 [2] => 13941 [3] => 1793 [4] => 23 [5] => 50 [6] => 22263 [7] => 4874 [8] => 20727 [9] => 10 [10] => 2198 [11] => 8035 [12] => 22312 [13] => 9501 [14] => 14165 [15] => 16223 [16] => 5214 [17] => 13918 )