สินค้าหมด

70 BAHT

1pack = 1 card + 1 sleeve

/
q select pid from dex_product where pid<>'5811' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5741,15610,17586,15222,17708,12346,20208,16466,21048,7887,10270,11726,8335,7006,21029,8220,12108,8810 Array ( [0] => 5741 [1] => 15610 [2] => 17586 [3] => 15222 [4] => 17708 [5] => 12346 [6] => 20208 [7] => 16466 [8] => 21048 [9] => 7887 [10] => 10270 [11] => 11726 [12] => 8335 [13] => 7006 [14] => 21029 [15] => 8220 [16] => 12108 [17] => 8810 )