สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24469,11771,9376,13239,2694,9214,3254,5397,4186,14607,5225,12467,17182,1430,2816,7335,5675,6647 Array ( [0] => 24469 [1] => 11771 [2] => 9376 [3] => 13239 [4] => 2694 [5] => 9214 [6] => 3254 [7] => 5397 [8] => 4186 [9] => 14607 [10] => 5225 [11] => 12467 [12] => 17182 [13] => 1430 [14] => 2816 [15] => 7335 [16] => 5675 [17] => 6647 )