สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17301,2392,22125,10145,22922,5167,24620,7199,6787,21329,18208,3439,20118,4226,9481,10726,20114,4704 Array ( [0] => 17301 [1] => 2392 [2] => 22125 [3] => 10145 [4] => 22922 [5] => 5167 [6] => 24620 [7] => 7199 [8] => 6787 [9] => 21329 [10] => 18208 [11] => 3439 [12] => 20118 [13] => 4226 [14] => 9481 [15] => 10726 [16] => 20114 [17] => 4704 )