สินค้าหมด

3,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5693' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4761,6483,6217,8361,6484,3686,8395,6211,6235,6219,8393,5516,7839,9411,8394,11707,4750,6224 Array ( [0] => 4761 [1] => 6483 [2] => 6217 [3] => 8361 [4] => 6484 [5] => 3686 [6] => 8395 [7] => 6211 [8] => 6235 [9] => 6219 [10] => 8393 [11] => 5516 [12] => 7839 [13] => 9411 [14] => 8394 [15] => 11707 [16] => 4750 [17] => 6224 )