สินค้าเหลือน้อย

1,280 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5692' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6112,7257,18336,6057,5558,10546,23296,7209,20832,6946,5854,11168,8477,5725,21222,11025,5552,6056 Array ( [0] => 6112 [1] => 7257 [2] => 18336 [3] => 6057 [4] => 5558 [5] => 10546 [6] => 23296 [7] => 7209 [8] => 20832 [9] => 6946 [10] => 5854 [11] => 11168 [12] => 8477 [13] => 5725 [14] => 21222 [15] => 11025 [16] => 5552 [17] => 6056 )