สินค้าหมด

220 BAHT
275 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'5595' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4944,1715,7465,1078,1946,3048,7227,5206,6963,1080,2046,1740,7374,1716,3053,10241,1353,6965 Array ( [0] => 4944 [1] => 1715 [2] => 7465 [3] => 1078 [4] => 1946 [5] => 3048 [6] => 7227 [7] => 5206 [8] => 6963 [9] => 1080 [10] => 2046 [11] => 1740 [12] => 7374 [13] => 1716 [14] => 3053 [15] => 10241 [16] => 1353 [17] => 6965 )