สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5571' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10203,12333,13453,7294,18231,4889,17656,4525,8219,4537,6085,17157,5739,15242,17748,5216,24662,6096 Array ( [0] => 10203 [1] => 12333 [2] => 13453 [3] => 7294 [4] => 18231 [5] => 4889 [6] => 17656 [7] => 4525 [8] => 8219 [9] => 4537 [10] => 6085 [11] => 17157 [12] => 5739 [13] => 15242 [14] => 17748 [15] => 5216 [16] => 24662 [17] => 6096 )