สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5571' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23123,8207,10191,7515,10392,7407,9963,17748,23121,11185,14180,16819,16844,8177,7011,12918,21046,15222 Array ( [0] => 23123 [1] => 8207 [2] => 10191 [3] => 7515 [4] => 10392 [5] => 7407 [6] => 9963 [7] => 17748 [8] => 23121 [9] => 11185 [10] => 14180 [11] => 16819 [12] => 16844 [13] => 8177 [14] => 7011 [15] => 12918 [16] => 21046 [17] => 15222 )