สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5567' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7877,21451,8076,15381,6078,12333,23122,24417,24564,20213,8452,21417,10386,16826,10933,8061,8329,8216 Array ( [0] => 7877 [1] => 21451 [2] => 8076 [3] => 15381 [4] => 6078 [5] => 12333 [6] => 23122 [7] => 24417 [8] => 24564 [9] => 20213 [10] => 8452 [11] => 21417 [12] => 10386 [13] => 16826 [14] => 10933 [15] => 8061 [16] => 8329 [17] => 8216 )