สินค้าหมด

1,360 BAHT
1700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5560' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20041,7358,6058,6292,6948,11011,5722,8504,5875,11168,5692,11025,5723,5873,5854,20039,6436,5552 Array ( [0] => 20041 [1] => 7358 [2] => 6058 [3] => 6292 [4] => 6948 [5] => 11011 [6] => 5722 [7] => 8504 [8] => 5875 [9] => 11168 [10] => 5692 [11] => 11025 [12] => 5723 [13] => 5873 [14] => 5854 [15] => 20039 [16] => 6436 [17] => 5552 )