สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5559' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8546,6945,5854,11025,6944,6293,5723,20832,11168,7208,18726,5558,6057,6112,6948,11011,7323,5560 Array ( [0] => 8546 [1] => 6945 [2] => 5854 [3] => 11025 [4] => 6944 [5] => 6293 [6] => 5723 [7] => 20832 [8] => 11168 [9] => 7208 [10] => 18726 [11] => 5558 [12] => 6057 [13] => 6112 [14] => 6948 [15] => 11011 [16] => 7323 [17] => 5560 )