สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5558' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18113,6946,5692,8504,7257,6945,10546,6057,5722,6864,6694,10367,5554,6058,6693,11028,6292,21506 Array ( [0] => 18113 [1] => 6946 [2] => 5692 [3] => 8504 [4] => 7257 [5] => 6945 [6] => 10546 [7] => 6057 [8] => 5722 [9] => 6864 [10] => 6694 [11] => 10367 [12] => 5554 [13] => 6058 [14] => 6693 [15] => 11028 [16] => 6292 [17] => 21506 )