สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5557' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,11168,20040,7256,20041,6946,6949,6899,5692,6056,7209,8504,5555,20832,5725,11167,18726,6144 Array ( [0] => 7323 [1] => 11168 [2] => 20040 [3] => 7256 [4] => 20041 [5] => 6946 [6] => 6949 [7] => 6899 [8] => 5692 [9] => 6056 [10] => 7209 [11] => 8504 [12] => 5555 [13] => 20832 [14] => 5725 [15] => 11167 [16] => 18726 [17] => 6144 )