สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5555' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7256,6436,6949,6056,5554,5692,5874,10367,7210,20040,20832,7857,6142,5854,5551,11047,6946,11167 Array ( [0] => 7256 [1] => 6436 [2] => 6949 [3] => 6056 [4] => 5554 [5] => 5692 [6] => 5874 [7] => 10367 [8] => 7210 [9] => 20040 [10] => 20832 [11] => 7857 [12] => 6142 [13] => 5854 [14] => 5551 [15] => 11047 [16] => 6946 [17] => 11167 )