สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18915,5555,5560,13054,7257,6866,5725,7210,18113,18336,5874,20041,8546,11168,20040,22816,20832,22976 Array ( [0] => 18915 [1] => 5555 [2] => 5560 [3] => 13054 [4] => 7257 [5] => 6866 [6] => 5725 [7] => 7210 [8] => 18113 [9] => 18336 [10] => 5874 [11] => 20041 [12] => 8546 [13] => 11168 [14] => 20040 [15] => 22816 [16] => 20832 [17] => 22976 )