สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5725,6865,6944,7209,20832,6864,6436,13982,18915,6827,6112,7256,8477,5724,7857,6947,18113,6694 Array ( [0] => 5725 [1] => 6865 [2] => 6944 [3] => 7209 [4] => 20832 [5] => 6864 [6] => 6436 [7] => 13982 [8] => 18915 [9] => 6827 [10] => 6112 [11] => 7256 [12] => 8477 [13] => 5724 [14] => 7857 [15] => 6947 [16] => 18113 [17] => 6694 )