สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5520' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7840,19410,5853,18927,13042,16164,19427,13402,4755,14768,8954,23007,14723,20160,4834,19293,6568,19080 Array ( [0] => 7840 [1] => 19410 [2] => 5853 [3] => 18927 [4] => 13042 [5] => 16164 [6] => 19427 [7] => 13402 [8] => 4755 [9] => 14768 [10] => 8954 [11] => 23007 [12] => 14723 [13] => 20160 [14] => 4834 [15] => 19293 [16] => 6568 [17] => 19080 )