สินค้าเหลือน้อย

4,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5460' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20878,22476,22388,22477,3182,3351,20885,13819,6308,3994,13487,1693,15504,16045,3364,22478,11924,7550 Array ( [0] => 20878 [1] => 22476 [2] => 22388 [3] => 22477 [4] => 3182 [5] => 3351 [6] => 20885 [7] => 13819 [8] => 6308 [9] => 3994 [10] => 13487 [11] => 1693 [12] => 15504 [13] => 16045 [14] => 3364 [15] => 22478 [16] => 11924 [17] => 7550 )