สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5159' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5161,11822,11660,11838,11658,22665,11659,11654,11653,12132,5160,11821,5162,11664,11823,5164,11819,11837 Array ( [0] => 5161 [1] => 11822 [2] => 11660 [3] => 11838 [4] => 11658 [5] => 22665 [6] => 11659 [7] => 11654 [8] => 11653 [9] => 12132 [10] => 5160 [11] => 11821 [12] => 5162 [13] => 11664 [14] => 11823 [15] => 5164 [16] => 11819 [17] => 11837 )