สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5158' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22665,11821,11837,5161,11331,11824,5163,11823,11654,11652,11656,11822,11653,5162,11659,11838,11664,5160 Array ( [0] => 22665 [1] => 11821 [2] => 11837 [3] => 5161 [4] => 11331 [5] => 11824 [6] => 5163 [7] => 11823 [8] => 11654 [9] => 11652 [10] => 11656 [11] => 11822 [12] => 11653 [13] => 5162 [14] => 11659 [15] => 11838 [16] => 11664 [17] => 5160 )