สินค้าหมด

899 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5154' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21282,22338,9543,14033,14872,20865,14965,22891,17714,15906,18181,16253,14853,14866,16261,14966,22927,15716 Array ( [0] => 21282 [1] => 22338 [2] => 9543 [3] => 14033 [4] => 14872 [5] => 20865 [6] => 14965 [7] => 22891 [8] => 17714 [9] => 15906 [10] => 18181 [11] => 16253 [12] => 14853 [13] => 14866 [14] => 16261 [15] => 14966 [16] => 22927 [17] => 15716 )