สินค้าหมด

899 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5150' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22667,11725,14858,5149,19843,9540,16235,23184,18433,9565,17860,9551,22927,9554,16234,19844,9548,19691 Array ( [0] => 22667 [1] => 11725 [2] => 14858 [3] => 5149 [4] => 19843 [5] => 9540 [6] => 16235 [7] => 23184 [8] => 18433 [9] => 9565 [10] => 17860 [11] => 9551 [12] => 22927 [13] => 9554 [14] => 16234 [15] => 19844 [16] => 9548 [17] => 19691 )