มีสินค้า

129 BAHT
129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5119' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13959,18905,5070,18765,17508,16188,10608,23112,18919,22935,17147,20563,2175,22306,19635,19816,21954,10437 Array ( [0] => 13959 [1] => 18905 [2] => 5070 [3] => 18765 [4] => 17508 [5] => 16188 [6] => 10608 [7] => 23112 [8] => 18919 [9] => 22935 [10] => 17147 [11] => 20563 [12] => 2175 [13] => 22306 [14] => 19635 [15] => 19816 [16] => 21954 [17] => 10437 )