สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4851' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11265,11433,5411,11007,8271,19105,10153,4757,13593,20187,5227,3667,17295,22421,4070,8372,9133,5092 Array ( [0] => 11265 [1] => 11433 [2] => 5411 [3] => 11007 [4] => 8271 [5] => 19105 [6] => 10153 [7] => 4757 [8] => 13593 [9] => 20187 [10] => 5227 [11] => 3667 [12] => 17295 [13] => 22421 [14] => 4070 [15] => 8372 [16] => 9133 [17] => 5092 )