สินค้าหมด

3,499 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4762' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8832,13397,9983,14721,13402,19294,13386,5209,8167,5872,15693,21276,13384,22404,10059,14960,21535,11453 Array ( [0] => 8832 [1] => 13397 [2] => 9983 [3] => 14721 [4] => 13402 [5] => 19294 [6] => 13386 [7] => 5209 [8] => 8167 [9] => 5872 [10] => 15693 [11] => 21276 [12] => 13384 [13] => 22404 [14] => 10059 [15] => 14960 [16] => 21535 [17] => 11453 )