มีสินค้า

390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4746' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23393,18906,4411,21510,6393,23733,13870,21534,8032,22935,21133,1847,18716,4711,14087,12430,21601,14502 Array ( [0] => 23393 [1] => 18906 [2] => 4411 [3] => 21510 [4] => 6393 [5] => 23733 [6] => 13870 [7] => 21534 [8] => 8032 [9] => 22935 [10] => 21133 [11] => 1847 [12] => 18716 [13] => 4711 [14] => 14087 [15] => 12430 [16] => 21601 [17] => 14502 )