มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10420,22879,2150,21850,22677,13547,20551,18303,1832,64,23005,19946,2203,10614,76,16600,1799,19168 Array ( [0] => 10420 [1] => 22879 [2] => 2150 [3] => 21850 [4] => 22677 [5] => 13547 [6] => 20551 [7] => 18303 [8] => 1832 [9] => 64 [10] => 23005 [11] => 19946 [12] => 2203 [13] => 10614 [14] => 76 [15] => 16600 [16] => 1799 [17] => 19168 )